Cum investești în Bitcoin?

Investiți în fluxul financiar al criptomonedei, Trei motive pentru care FMI este îngrijorat de criptomonede

Propunerea reflectă prioritățile Comisiei de a pregăti Europa pentru era digitală și de a construi o economie capabilă să facă față provocărilor viitorului și aflată în serviciul cetățenilor.

Pachetul privind finanțele digitale include o nouă strategie privind finanțele digitale pentru sectorul financiar al UE 1care urmărește să asigure faptul că UE îmbrățișează revoluția digitală și că este, datorită firmelor inovatoare din Europa, în fruntea acesteia, punând beneficiile finanțelor digitale la dispoziția consumatorilor și a întreprinderilor europene.

Pe lângă prezenta propunere, pachetul include, de asemenea, o propunere privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite DLT 2o propunere privind reziliența operațională digitală 3 și o propunere de clarificare sau de modificare a anumitor norme conexe ale UE privind serviciile financiare 4.

Ce au spus oficialii BCE despre Bitcoin

Unul dintre domeniile prioritare identificate în strategie este asigurarea unui cadru al UE de reglementare a serviciilor financiare care să fie favorabil inovării și să nu ridice obstacole în calea aplicării noilor tehnologii. Prezenta propunere, împreună cu propunerea privind un regim-pilot pentru infrastructurile piețri bazat pe tehnologia registrelor distribuite, reprezintă prima acțiune concretă în acest domeniu.

Criptoactivele sunt una dintre principalele aplicații ale tehnologiei blockchain în domeniul finanțelor. De la publicarea, în luna martiea Planului său de acțiune privind FinTech 5Comisia a analizat oportunitățile și provocările pe care le prezintă criptoactivele. În urma unei creșteri masive a capitalizării bursiere a criptoactivelor înîn decembrievicepreședintele executiv Dombrovskis a adresat o scrisoare Autorității Bancare Europene ABE și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe ESMA în care le îndemna să își reitereze avertismentele adresate investitorilor.

În avizul 6 publicat în ianuariese prezenta argumentul că, deși investind în ethereum începători criptoactive s-ar putea încadra în domeniul de aplicare al legislației UE, aplicarea efectivă a legislației UE în cazul acestor active nu este întotdeauna ușor de realizat. În plus, avizul constata că dispozițiile legislației UE în vigoare puteau descuraja utilizarea tehnologiei registrelor distribuite DLT.

În același timp, ABE și ESMA au subliniat că majoritatea criptoactivelor, în afară de cele vizate de legislația UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, nu se încadrează în domeniul de aplicare al legislației UE privind serviciile financiare și, prin urmare, nu intră, de exemplu, sub incidența dispozițiilor privind protecția consumatorilor și a investitorilor și privind integritatea pieței, cu toate că prezintă riscuri din aceste puncte de vedere.

Articole recomandate

În plus, mai multe state membre au legiferat recent diferite aspecte legate de criptoactive, ceea ce duce la fragmentarea pieței. Mai recent, Parlamentul European a început lucrul la un raport privind finanțele digitale, care acordă o atenție deosebită criptoactivelor Regimul-pilot va permite experimentarea în condiții de siguranță și va furniza date în sprijinul unor eventuale modificări ulterioare.

Prezenta propunere, care vizează criptoactivele ce nu se încadrează în domeniul de aplicare al legislației UE existente privind serviciile financiare și tokenurile asimilate monedelor electronice, are patru obiective generale înrudite. Primul obiectiv este cel al asigurării securității juridice. Pentru a asigura dezvoltarea piețelor criptoactivelor în UE, este nevoie de un cadru juridic solid, care să definească cu claritate tratamentul normativ al tuturor criptoactivelor care nu intră în domeniul de aplicare al legislației în vigoare privind serviciile financiare.

Tranzacționarea criptomonedelor pentru începători

Al doilea obiectiv constă în sprijinirea inovării. Pentru a promova dezvoltarea criptoactivelor și utilizarea pe scară mai largă a DLT, este necesar să se instituie un cadru sigur și proporțional în sprijinul inovării și al concurenței loiale. Al treilea obiectiv este acela de a asigura niveluri adecvate de protecție a consumatorilor și a investitorilor și de integritate a pieței, dat fiind că criptoactivele care nu fac obiectul legislației în vigoare privind serviciile financiare comportă multe dintre aceleași riscuri ca și instrumentele financiare mai familiare.

investiți în fluxul financiar al criptomonedei investiți în criptomonede nz

Al patrulea obiectiv este cel al asigurării stabilității financiare. Criptoactivele sunt într-o evoluție continuă. Propunerea se bazează pe o monitorizare amplă și de lungă durată a pieței și pe participarea la lucrările din domeniul politicii internaționale, de exemplu în cadrul unor foruri precum Consiliul pentru Stabilitate Financiară CSFGrupul de Acțiune Financiară Internațională GAFI și G7.

Ca parte a Planului de acțiune privind FinTech adoptat în martie 15Comisia a mandatat autoritățile europene de supraveghere să formuleze un aviz cu privire la aplicabilitatea și adecvarea cadrului UE existent de reglementare a serviciilor financiare în ceea ce privește criptoactivele.

În plus, scrisoarea de misiune adresată vicepreședintelui executiv Dombrovskis pledează în favoarea adoptării unei abordări comune cu statele membre cu privire la criptoactive, astfel încât Europa să poată valorifica la maximum oportunitățile create de aceste instrumente și să poată aborda riscurile noi care pot decurge din utilizarea lor Prezenta propunere este strâns legată de politicile mai generale ale Comisiei referitoare la tehnologia blockchain, criptoactivele fiind, ca principală aplicație a tehnologiilor blockchain, legate în mod indisolubil de promovarea tehnologiei blockchain în întreaga Europă.

Redacția dec.

Prezenta propunere sprijină o abordare holistică a tehnologiei blockchain și a tehnologiei registrelor distribuite, al cărei scop este de a poziționa Europa în avangarda inovării bazate pe tehnologia blockchain și a adoptării pe scară largă a acestei tehnologii. Elaborarea de politici investiți în fluxul financiar al criptomonedei acest domeniu a inclus investiții în criptomonede filipine Observatorului și forumului UE privind tehnologia blockchain, a parteneriatului european privind tehnologia blockchain, care reunește toate statele membre la nivel politic, precum și a parteneriatelor public-privat avute în vedere împreună cu Asociația internațională pentru aplicații blockchain de încredere Prezenta propunere este, de asemenea, în concordanță cu politicile Uniunii care vizează crearea unei uniuni a piețelor de capital UPC.

Ea oferă, în special, un răspuns la investiți cu criptomonede de 100 de euro final al Forumului la nivel înalt, care a subliniat potențialul insuficient exploatat al criptoactivelor și a invitat Comisia să asigure securitatea juridică și să stabilească norme clare pentru utilizarea criptoactivelor Prezenta propunere este în concordanță cu Strategia privind IMM-urile adoptată la 10 martiecare evidențiază, la rândul ei, potențialul inovator al tehnologiei registrelor distribuite și al criptoactivelor, care le pot permite IMM-urilor să intre în contact direct cu investitorii Nu în ultimul rând, propunerea este în deplină concordanță cu recomandarea din Strategia privind o uniune a securității de a dezvolta un cadru legislativ cu privire la criptoactive, având în vedere efectul tot mai mare pe care îl au aceste noi tehnologii asupra modului în care sunt emise, schimbate, partajate și accesate activele financiare Propunerea urmărește să înlăture obstacolele în calea instituirii pieței interne și să îmbunătățească funcționarea acesteia pentru serviciile financiare prin asigurarea armonizării depline a normelor aplicabile.

În prezent, emitenții de criptoactive și furnizorii de servicii legate de criptoactive nu pot profita pe deplin de beneficiile pieței interne din cauza lipsei de securitate juridică în ceea ce privește tratamentul normativ al criptoactivelor, precum și a absenței unui cadru de reglementare și de supraveghere a acestora coerent și specific la nivelul UE.

Cu toate că unele investiți în fluxul financiar al criptomonedei membre au pus deja în aplicare un regim special, care îi include pe anumiți furnizori de servicii investiți investiți în fluxul financiar al criptomonedei fluxul financiar al criptomonedei de criptoactive sau părți ale activității lor, în majoritatea statelor membre aceștia operează în afara oricărui cadru de reglementare.

În plus, tot mai multe state membre analizează oportunitatea instituirii unor regimuri naționale speciale care să vizeze în mod explicit criptoactivele și pe furnizorii de servicii legate de criptoactive.

 • Cum să investiți în Bitcoin | 4 metode simple pentru a începe acum | CoinJournal
 • Criptomonede cu mult potențial
 • În plus, planul dvs.
 • Update articol:
 • Raliul a tot ce exista
 • Cursurile, care vor începe pe 11 octombrie, vor fi disponibile de oriunde în limbile română și engleză.

Existența pe teritoriul Uniunii a unor cadre, norme și interpretări divergente atât cu privire la criptoactive, cât și cu privire la serviciile legate de criptoactive restrânge capacitatea furnizorilor de servicii de a-și extinde activitatea la nivelul UE.

Aceasta înseamnă că furnizorii acestor produse și servicii care au, în mod inerent, un caracter transfrontalier sunt obligați să se familiarizeze cu legislațiile mai multor state membre, să obțină mai multe autorizații naționale sau să se înregistreze în mai multe locuri și să se conformeze unor legislații naționale adesea divergente, adaptându-și uneori modelul de afaceri de la un stat la altul.

Printre consecințele acestei stări de fapt se numără costurile ridicate, complexitatea și insecuritatea juridică cu care se confruntă furnizorii de servicii care își desfășoară activitatea în domeniul criptoactivelor și care limitează dezvoltarea și expansiunea activităților în domeniul criptoactivelor în Uniune. În plus, faptul că în multe state membre nu există cadre legislative aplicabile furnizorilor de servicii legate de criptoactive limitează disponibilitatea finanțării și uneori chiar accesul extins la cu care criptomoneda va exploda financiare necesare, cum ar fi serviciile bancare, din cauza insecurității normative asociate criptoactivelor și, prin urmare, și furnizorilor de servicii legate de criptoactive.

Aceste investiți în fluxul financiar al criptomonedei creează, de asemenea, condiții de concurență inechitabile pentru furnizorii de servicii de criptoactive în funcție de locul unde își desfășoară activitatea, creând noi obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne. Nu în ultimul rând, această stare de fapt adâncește insecuritatea juridică și, împreună cu absența unui cadru comun la nivelul UE, expune consumatorii și investitorii unor riscuri substanțiale.

Prin introducerea unui cadru comun la nivelul UE, pot fi stabilite condiții uniforme de funcționare pentru firmele din UE, depășindu-se diferențele dintre cadrele naționale, care conduc la fragmentarea pieței, și reducându-se complexitatea și costurile suportate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în acest domeniu.

investiți în fluxul financiar al criptomonedei în ce nouă criptomonedă să investești

În același timp, un cadru comun la nivelul UE le va oferi firmelor acces integral la piața internă, precum și securitatea juridică necesară pentru a promova inovarea pe piața criptoactivelor. În fine, cadrul comun va asigura integritatea pieței și le va oferi consumatorilor și investitorilor un nivel adecvat de protecție și o înțelegere clară a drepturilor lor, asigurând totodată stabilitatea financiară. Proliferarea abordărilor naționale comportă, de asemenea, riscuri din punctul de vedere al asigurării unor condiții de concurență echitabile pe piața unică în ceea ce privește protecția consumatorilor și a investitorilor, integritatea pieței și concurența.

În plus, deși unele riscuri sunt atenuate investește profitabil în criptomonede statele membre care au introdus regimuri speciale privind criptoactivele, consumatorii, investitorii și participanții la piață din alte state membre rămân neprotejați împotriva unora dintre cele mai semnificative riscuri asociate criptoactivelor de exemplu, riscul de fraudă, de atacuri cibernetice, de manipulare a pieței.

O intervenție la nivelul UE, cum este prezenta propunere de regulament, ar crea un mediu în care s-ar putea dezvolta o piață transfrontalieră mai mare pentru criptoactive și furnizorii de servicii legate de criptoactive, valorificând astfel pe deplin beneficiile investiți în fluxul financiar al criptomonedei interne.

Un cadru la nivelul UE ar reduce în mod semnificativ complexitatea, precum și sarcinile administrative și financiare pentru toate părțile interesate, cum ar fi furnizorii de servicii, emitenții, consumatorii și investitorii. Armonizarea cerințelor operaționale impuse furnizorilor de servicii și a cerințelor de publicare de informații impuse emitenților ar aduce, de asemenea, beneficii clare din punctul de vedere al protecției investitorilor și al stabilității financiare.

Normele propuse nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor propunerii. Ele vor include numai aspectele pe care statele membre nu le pot realiza pe cont propriu și în cazul cărora sarcina administrativă și costurile sunt proporționale cu obiectivele specifice și generale care trebuie atinse. Propunerea de regulament va asigura proporționalitatea din stadiul de concepție, diferențiind în mod clar fiecare tip de servicii și activități în funcție de riscurile asociate, astfel încât sarcina administrativă rezultată să fie proporțională cu riscurile implicate.

Astfel, cerințele prevăzute în prezentul regulament sunt proporționale cu nivelul limitat al riscurilor asociate, dată fiind dimensiunea relativ redusă a pieței criptoactivelor în momentul de față.

Pentru prezenta propunere, a fost aleasă forma regulamentului pentru a se stabili un set unic de norme imediat aplicabile în întreaga piață unică. Regulamentul propus stabilește cerințe armonizate pentru emitenții care vor să își ofere criptoactivele în întreaga Uniune și pentru furnizorii de servicii de criptoactive care doresc să solicite o autorizație pentru a-și putea furniza serviciile pe piața unică.

Acești emitenți și furnizori de servicii nu trebuie să facă obiectul unor norme naționale specifice. Prin urmare, în cazul de față, un regulament este mai adecvat decât o directivă.

Mai exact: i Comisia a organizat o consultare publică deschisă pe această investiți în fluxul financiar al criptomonedei în perioada 19 decembrie - 19 martie 24 ii Comisia a e efectuat o investiții în criptomonede și taxe publică cu privire la evaluarea inițială a impactului în perioada 19 decembrie - 16 ianuarie 25 iii Serviciile Investiți în fluxul financiar al criptomonedei s-au consultat în două rânduri cu experți din statele membre în cadrul Grupului de experți în materie de servicii bancare, asigurări și plăți EGBPI la 18 mai și la 16 iulie Majoritatea respondenților au fost de acord că este nevoie de securitate juridică și de armonizarea legislațiilor naționale, iar multe părți interesate s-au exprimat în favoarea majorității cerințelor exemplificate care ar putea fi impuse furnizorilor de servicii legate de criptoactive.

Reprezentanții statelor membre în EGBPI și-au exprimat sprijinul general față de abordarea aleasă, aceea de a crea un cadru de reglementare special adecvat pentru criptoactivele nereglementate. Comisia a găzduit, în contextul unei serii de evenimente de informare, un webinar dedicat special criptoactivelor. La webinar au participat diferite părți interesate din sector investiți în fluxul financiar al criptomonedei autorități publice, care au oferit contribuții suplimentare din partea sectorului cu privire la interacțiunea cu legislația privind serviciile financiare.

Propunerea se bazează, de asemenea, pe feedbackul primit în cursul diferitelor reuniuni avute cu părțile interesate și cu autoritățile UE și integrează punctele investiți în fluxul financiar al criptomonedei vedere exprimate cu această ocazie.

Majoritatea părților interesate, inclusiv furnizorii de servicii de criptoactive, au fost, în general, favorabili propunerii, confirmând încă o dată că există o nevoie reală de securitate juridică la nivelul sectorului, pentru ca acesta să se poată dezvolta în continuare. La acestea s-au adăugat rapoartele puse la dispoziția publicului de către autoritățile de supraveghere, organismele internaționale de standardizare și Poți investi 100 de euro în bitcoin? de cercetare de vârf, precum și contribuțiile cantitative și calitative primite din partea unor părți interesate identificate din sectorul financiar mondial.

Dubai atrage marile companii de criptomonede prin reglementări financiare proprii

Evaluarea impactului a fost modificată în consecință, răspunzându-se și observațiilor mai detaliate formulate de CCN. Furnizorii de servicii care decid să nu exercite opțiunea de participare ar rămâne nereglementați sau ar face obiectul unor regimuri speciale naționale, fără să li se acorde pașaportul UE. Regimurile speciale naționale privind criptoactivele nu ar mai fi aplicabile. Deși opțiunea 1 ar putea fi mai puțin împovărătoare pentru emitenții și furnizorii de servicii de mici dimensiuni care pot decide să nu participe, opțiunea 2 ar asigura un nivel mai ridicat de securitate juridică, de protecție a investitorilor, de integritate a pieței și de stabilitate financiară și ar reduce fragmentarea pieței în cadrul pieței unice.

Armonizarea deplină reprezintă o abordare mai coerentă decât regimul cu opțiune de participare. Prin urmare, opțiunea 2 a fost opțiunea preferată.

Opțiunea 3 nu ar fi compatibilă cu obiectivele stabilite la nivelul UE pentru promovarea inovării în sectorul financiar.

Introducere Ce sunt criptomonedele? Criptomonedele sunt monede virtuale, nebancare, descentralizate și independente de vreo instituție bancară. Acestea funcționează prin tehnologia blockchain — exclusiv on-line — care servește drept o bază de date a tranzacțiilor publice.

Pentru a se evita crearea de sarcini administrative, întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri vor fi scutite de publicarea unui astfel de document informativ în cazul în care contravaloarea totală a ofertei lor de criptoactive este mai mică de 1 EUR într-o perioadă de 12 luni.

În plus, cerințele impuse furnizorilor de servicii de criptoactive sunt proporționale cu riscurile create de serviciile furnizate.

 • Criptomonedele. Ce sunt și cum funcționează? | SSIF GOLDRING SA
 • Explicația investiției Bitcoin
 • Investiția în Bitcoin — avantaje și dezavantaje Cum investești în Bitcoin?
 • Considerații finale De ce criptomonedele sunt foarte promițătoare?
 • Cele mai bune criptomonede de investit |🥇Ghid complet
 • Fostul congresman american Ron Paul spune că atât pe bursă, cât și pe bitcoin sunt baloane speculative care au aceași cauză: creditul excesiv.

În acest context, propunerea nu va avea probabil niciun investiți în fluxul financiar al criptomonedei direct asupra acestor drepturi, astfel cum au fost enumerate în principalele convenții ale ONU privind drepturile omului, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care este parte integrantă a tratatelor UE, și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului CEDO.

Cuantumul și distribuția acestor costuri vor depinde de cerințele exacte impuse emitenților de criptoactive și furnizorilor de servicii de criptoactive și de sarcinile de monitorizare și de supraveghere aferente. Costurile de supraveghere estimate pentru fiecare stat membru inclusiv costurile cu personalul, formarea, infrastructura informatică și instrumentele de investigație specifice pot varia de la EUR la EUR pe an, costurile punctuale fiind estimate la EUR.

Cu toate acestea, aceste costuri ar fi parțial compensate de taxele de supraveghere pe care autoritățile competente naționale le-ar percepe de la furnizorii de servicii legate de criptoactive și de la emitenții de criptoactive.

ABE va avea nevoie, în timp, de un număr total de 18 angajați cu normă întreagă ENI care să asigure supravegherea emitenților de tokenuri semnificative raportate la active sau de tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice.

ABE va suporta, de asemenea, costuri IT suplimentare, cheltuieli de delegație pentru inspecțiile la fața locului și costuri de traducere. Toate aceste costuri ar urma însă să fie acoperite integral de taxele percepute de la emitenții de tokenuri semnificative raportate la active și de la emitenții de tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice.

În ceea ce privește ESMA, costurile estimate aferente creării unui registru cu toți furnizorii de servicii de criptoactive și actualizării acestuia cu informațiile primite de investiți în bitcoin pe termen lung autoritățile naționale competente și de la ABE urmează să fie acoperite din bugetul său operațional.

Impactul financiar și bugetar al prezentei propuneri este explicat în detaliu în fișa financiară legislativă anexată la prezenta propunere. Comisia a stabilit, așadar, un program de monitorizare a realizărilor și a impactului prezentului regulament.

Top 10 cele mai citite

Comisia va fi responsabilă cu monitorizarea efectelor opțiunilor de politică preferate pe baza listei neexhaustive de indicatori specificați în evaluarea impactului p. Comisia va avea, de asemenea, sarcina de a evalua impactul prezentului regulament și va fi însărcinată cu elaborarea unui raport către Consiliu și Parlament articolul din propunere.

Regulamentul propus este împărțit în nouă titluri. Titlul I prezintă obiectul regulamentului, domeniul său de aplicare și definițiile. Articolul 1 prevede că regulamentul li se aplică furnizorilor de servicii Investiția Bitcoin vs. Tranzacționare de criptoactive și emitenților de criptoactive și stabilește, pe de o parte, cerințe uniforme în materie de transparență și publicare de informații cu privire la emisiunea de criptoactive și la funcționarea, organizarea și guvernanța furnizorilor de servicii de criptoactive, iar, pe de altă parte, norme și măsuri de protecție a consumatorilor pentru a preveni abuzul de piață.

Articolul 2 limitează domeniul de aplicare al regulamentului la criptoactivele care nu pot fi încadrate în categoria instrumentelor financiare, a depozitelor sau a depozitelor structurate în temeiul legislației UE privind serviciile financiare. Articolul 3 definește, de asemenea, diferitele servicii legate de criptoactive. Este important de reținut faptul că, pentru a specifica unele elemente tehnice ale definițiilor astfel încât să țină cont de evoluțiile pieței și la progresul tehnologic, Comisia poate adopta acte delegate.

Titlul II reglementează ofertele și comercializarea către public a criptoactivelor, altele decât tokenurile raportate la active și tokenurile asimilate monedelor electronice. Acesta indică faptul că un emitent va avea dreptul investiți în fluxul financiar al criptomonedei ofere astfel de criptoactive către public în Uniune sau să solicite admiterea lor la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare pentru astfel de criptoactive dacă îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 4, cum ar fi obligația de a fi constituit ca persoană juridică, obligația de a elabora o carte albă pentru criptoactive în conformitate cu articolul 5 coroborat cu anexa Ide a notifica o astfel de carte albă pentru criptoactive autorităților competente articolul 7 sau de a o publica articolul 8.

După ce a fost publicată cartea albă, emitentul de criptoactive își poate oferi criptoactivele în UE sau poate solicita admiterea acestora la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare articolul Articolul 5 și anexa I la propunere stabilesc cerințele de informare referitoare la cartea investiți în fluxul financiar al criptomonedei pentru criptoactive care însoțește o ofertă publică de criptoactive sau admiterea criptoactivelor la tranzacționare pe o platformă investiți în fluxul financiar al criptomonedei tranzacționare pentru criptoactive, în timp ce articolul 6 impune unele cerințe legate de materialele publicitare produse de emitenții de criptoactive, altele decât tokenurile raportate la active sau tokenurile asimilate monedelor electronice.

Cartea albă pentru criptoactive nu va face obiectul unui proces de aprobare prealabilă din partea autorităților naționale competente articolul 7. După notificarea cărții albe pentru criptoactive, autoritățile competente vor avea competența de a suspenda sau de a interzice oferta de criptoactive, de a cere includerea de informații suplimentare în cartea albă pentru criptoactive sau de a face public faptul că emitentul nu respectă regulamentul articolul 7.

Titlul II include, de asemenea, dispoziții specifice privind ofertele de criptoactive care sunt limitate în timp articolul 9modificările unei cărți albe inițiale pentru criptoactive articolul 11dreptul de retragere acordat achizitorilor de criptoactive articolul 12obligațiile impuse tuturor emitenților de criptoactive articolul 13 și răspunderea emitenților pentru informațiile furnizate prin cartea albă pentru criptoactive articolul Titlul III capitolul 1 descrie procedura de autorizare a emitenților de tokenuri raportate la active și de aprobare a cărții albe pentru criptoactive de către autoritățile naționale competente articolele și anexele I și II.

Pentru a fi autorizați să își desfășoare activitatea în Uniune, emitenții de tokenuri raportate la active trebuie să fie constituiți sub forma unei entități juridice stabilite în UE articolul Articolul 15 indică, de asemenea, că niciun token raportat la active nu poate fi oferit publicului în Uniune sau admis la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare pentru criptoactive dacă emitentul nu este autorizat în Uniune și nu publică o carte albă pentru criptoactive aprobată de autoritatea sa competentă.

Articolul 15 include, de asemenea, derogări pentru tokenurile raportate la active emise la scară mică și pentru tokenurile raportate la active care sunt comercializate, distribuite și deținute exclusiv de investitori calificați.

Retragerea unei autorizații este detaliată la articolul 20, iar articolul 21 stabilește procedura de modificare a cărții albe pentru criptoactive. Titlul III capitolul 2 stabilește obligațiile care le revin emitenților de tokenuri raportate la active. Se precizează, de asemenea, că aceștia trebuie să acționeze cu onestitate, corectitudine și profesionalism articolul Titlul stabilește regulile aplicabile publicării cărții albe pentru criptoactive și investiți în fluxul financiar al criptomonedei comunicări cu caracter publicitar articolul 24precum și cerințele impuse cu privire la aceste comunicări articolul În plus, emitenții fac obiectul obligațiilor de informare continuă articolul 26 și au obligația să stabilească o procedură de tratare a plângerilor articolul Ei trebuie, de asemenea, să respecte și alte cerințe, de exemplu norme privind conflictele de interese articolul 28notificarea autorității competente cu privire la modificările aduse organelor lor de conducere articolul 29cadrul de guvernanță articolul 30fondurile proprii articolul 31normele privind rezerva de active care garantează tokenurile articolul 32 și cerințele privind custodia activelor de rezervă articolul Articolul 34 explică faptul că un emitent trebuie să investească activele de rezervă numai în active care sunt sigure și comportă riscuri scăzute.

”Bitcoin este ținta tradițională a jucătorilor speculativi de pe piață”

Articolul 35 le impune, de asemenea, emitenților de tokenuri raportate la active obligația de a publica informații investiți în fluxul financiar al criptomonedei drepturile atașate tokenurilor menționate, inclusiv privind orice drept direct de creanță împotriva emitentului sau asupra rezervei de active.

Emitentul de tokenuri raportate la active nu le oferă drepturi directe de reconversie sau de creanță împotriva emitentului sau asupra activelor de rezervă tuturor deținătorilor de tokenuri raportate la active, în schimb articolul 35 le oferă deținătorilor de tokenuri raportate la active drepturi minime. Articolul 36 îi împiedică pe emitenții de tokenuri raportate la active și pe furnizorii de servicii de criptoactive să le acorde dobânzi deținătorilor de tokenuri raportate la active.

Titlul III capitolul 4 stabilește norme privind achizițiile având ca obiect emitenți de tokenuri raportate la active, articolul 37 detaliază evaluarea unui proiect de achiziție, iar articolul 38 detaliază conținutul unei astfel de evaluări.

Titlul III capitolul 5 articolul 39 stabilește criteriile utilizate de ABE pentru a stabili dacă un token raportat la active este semnificativ sau nu. Aceste criterii sunt: dimensiunea bazei de clienți a promotorilor tokenurilor raportate la active, valoarea tokenurilor raportate la active sau capitalizarea bursieră a acestora, numărul și valoarea tranzacțiilor, dimensiunea rezervei de active, importanța activităților transfrontaliere ale emitenților și interconectarea cu sistemul financiar.

Articolul 39 include și o împuternicire acordată Comisiei de a adopta un act delegat pentru a preciza în detaliu circumstanțele și pragurile în funcție de care se consideră că un emitent de tokenuri raportate la active este semnificativ.

Articolul 39 include anumite praguri minime pe care actul delegat trebuie să le respecte în toate Investește numele Ethereum. Articolul 40 detaliază posibilitatea ca un emitent de tokenuri raportate la active să investiți în fluxul financiar al criptomonedei din proprie inițiativă tokenul respectiv ca fiind semnificativ, în momentul depunerii cererii de autorizare.

Articolul 41 enumeră obligațiile suplimentare aplicabile emitenților de tokenuri semnificative raportate la active, cum ar fi cerințele de fonduri proprii suplimentare, politica de gestionare a lichidităților și interoperabilitatea. Titlul III capitolul 6 articolul 42 obligă emitentul să dispună de o procedură pentru lichidarea ordonată a activităților lor.

Cum să investiți în Bitcoin în 2022

Titlul IV capitolul 1 descrie procedura de autorizare ca emitent de tokenuri asimilate monedelor electronice. Articolul 44 descrie modul în care deținătorilor de tokenuri asimilate monedelor electronice li se va acorda un drept de creanță asupra emitentului: tokenurile asimilate monedelor electronice se emit la valoare nominală și în momentul primirii fondurilor, iar emitenții, la cererea deținătorului tokenurilor asimilate monedelor electronice, trebuie să le reconvertească în orice moment și la valoarea nominală.

Articolul 45 îi împiedică pe emitenții de tokenuri asimilate monedelor electronice și pe furnizorii de servicii de criptoactive să acorde vreo participație deținătorilor de tokenuri asimilate monedelor electronice. Articolul 46 și anexa III stabilesc cerințele aplicabile cărții albe pentru criptoactive care însoțește emisiunea de tokenuri asimilate monedelor electronice, de exemplu: descrierea emitentului, descrierea detaliată a proiectului emitentului, indicarea măsurii în care acesta se referă la o ofertă publică de tokenuri asimilate monedelor electronice sau la admiterea acestora la tranzacționare pe o platformă de tranzacționare, precum și informații referitoare la riscurile aferente emitentului de monedă electronică, tokenurilor asimilate monedelor electronice și executării oricărui eventual proiect.

Articolul 47 include dispoziții privind răspunderea pentru informațiile incluse în cartea albă pentru criptoactive referitoare la tokenurile asimilate monedelor electronice.

investiți în fluxul financiar al criptomonedei cum să investești în fonduri speculative cripto

Articolul 48 stabilește cerințe pentru eventualele comunicări cu caracter publicitar efectuate în legătură cu o ofertă de tokenuri asimilate monedelor electronice, iar articolul 49 prevede că orice fonduri primite de un emitent în schimbul tokenurilor asimilate monedelor electronice trebuie investite în active denominate în aceeași monedă ca și cea la care se raportează tokenurile asimilate monedelor electronice.

Titlul IV capitolul 2 articolul 50 prevede că ABE clasifică tokenurile asimilate monedelor electronice drept semnificative pe baza criteriilor enumerate la articolul Articolul 51 detaliază posibilitatea ca emitentul unui token raportat la active să clasifice din proprie inițiativă tokenul respectiv ca fiind semnificativ, în momentul depunerii cererii de autorizare. Articolul 52 conține obligațiile suplimentare aplicabile emitenților de tokenuri semnificative asimilate monedelor electronice. Titlul V prevede dispoziții privind condițiile de autorizare și funcționare a furnizorilor de servicii de criptoactive.